Voorwaarden vergunning Gasunie

Toestemmingsvoorwaarden

 1. Dit water is alleen te bevissen met een door VVCD uitgegeven vergunning
 2. De vergunning is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig tezamen met een geldig legitimatiebewijs en Vispas
 3. Alleen toegestaan voor vliegvissen. Dit betekend dat de vliegenlijn voorziet in het werpgewicht tijdens het werpen,  alle overige soorten hengels zijn verboden.
 4. Uitsluitend weerhaak loze , – ten hoogste drie één-, twee- of drietandige – haken. Bij normale haken moet de weerhaak voor gebruik worden dichtgeknepen. 
 5. Alleen gebruik van kunstvliegen. Andere aassoorten dan kunstvliegen zijn verboden.
 6. Nachtvissen is niet toegestaan. Vissen is niet toegestaan na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst..
 7. Er geldt een directe terugzetverplichting én een algemeen meeneemverbod voor alle vissoorten.
 8. Het is niet toegestaan visvlonders of diergelijke constructies op te zetten of te gebruiken.
 9. Voeren is niét toegelaten. Het is niet toegestaan lokaas te gebruiken.
 10. Het is verboden wedstrijden te houden.
 11. In het water lopen of zwemmen is niet toegestaan.
 12. Kamperen aan het viswater is niet toegestaan.
 13. Er dient altijd vrij doorgang te zijn voor personen die zich in het gebied bevinden.
 14. Het is verboden om afval op de visplaats achter te laten, de natuur te verstoren en hinder aan anderen te veroorzaken.
 15. Het is niet toegestaan te vissen vanaf kunstwerken, zoals bruggen en voetpaden enz.
 16. Alle voertuigen (en aanhangers) MOETEN aan de weg of op de voorziene plaatsen geparkeerd worden.
 17. Wanneer meer hengels worden gebruikt, dan waarvoor deze vergunning is verleend, alsmede bij het niet voldoen aan de in deze vergunning genoemde Algemene en Bijzondere Voorwaarden, wordt men geacht te vissen zonder geldige vergunning
 18. Indien u gebreken aan de infrastructuur of andere onvolkomenheden vaststelt om en rond onze viswateren, dient u dit zo snel mogelijk te laten weten aan het bestuur.
 19. Voor overige zaken zijn de algemene voorwaarden van de VISpas van toepassing.
 20. Iedere visser is verplicht de vergunning te tonen wanneer een zich legitimerende controleur hierom vraagt.
 1. Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei geldt ook een gesloten tijd voor het gebruik van alle soorten kunstaas (met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.), een dood visje, een stukje vis en slachtproducten. Een levende aasvis is wettelijk verboden.
 1. Toon respect voor het privé-eigendom en voor anderen die je ontmoet bij het viswater.
 1. Het terrein is eigendom van de Gasunie. Het is verboden aan de omheinding voorwerpen (hengels, touwen e.d.) te bevestigen.
 2. Het viswater mag uitsluitend benadert worden vanaf de looppaden.
 3. Het is verboden de grond direct langs de omheining van de Gasunie te betreden om te vissen.
 4. Naast bovenstaande voorwaarden blijven ook alle voorwaarden voor het gebruik van de VISpas, gedragscodes en wettelijke visserijregels zoals opgesomd op pagina’s 2 t/m 12 in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2019-2020-2021 (en aanvullingen) onverminderd van kracht.
 5. Voor het melden van overtredingen op de visserijwetgeving of andere onregelmatigheden kan u terecht bij de politie op het noodnummer 0900 8844 of internationaal 0031 343 578844 ‘Visstroperij en illegale visserij’ kan u melden via het invullen van een standaardformulier op www.meldvisstroperij.nl.
 6. Aangewezen gebied/viswater: